Algemene voorwaarden

 

 

ARTIKEL 1. Toepasselijk

1. Op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 

ARTIKEL 2. PRIJZEN EN BETALINGEN

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, BTW Inclusief. handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2. Overeengekomen prijzen zijn bindend. Indien wij door omstandigheden van onze wil onafhankelijk, zoals een prijs verhoging, accijnzen, officiële verhoging van importeurs- en fabrikantprijzen, koerswijzigingen enz. genoodzaakt zijn een prijsverhoging toe te passen, zijn wij gerechtigd deze aan onze cliënten door te berekenen. 
3. Alle betalingen dienen te geschieden netto zonder enige korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum.
4. De betalingen dienen te geschieden door storting of overschrijving op de door ons aangewezen bankrekening.
5. Indien u niet tijdig aan onze betalingsverplichtingen heeft voldaan, zijn wij bevoegd de nakoming van de door u aangegane verplichtingen tot levering, op te schorten of terug te nemen totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.
Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien wij de redelijke vermoeden hebben dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van u te twijfelen. 
6. Voorts zijn wij bij niet of niet tijdig betaling  van onze cliënt in rekening te brengen door extra kosten dit bedraagt 10% per maand die te laat betaald wordt.

 

 

ARTIKEL 3. LEVERING 

1. De door onze webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
3. Bij levering in gedeelten wordt elke levering als een afzonderlijke transactie beschouwd.
4. Alle omstandigheden buiten onze wil of toedoen (zoals bijv. oorlogstoestand- ook buiten België-, mobilisatie, technische bedrijfsstoring, geldevaluatie of ingrijpende verandering van de wisselkoers tussen de valuta van België en die waarin betaling moet geschieden, brand, molest, werkstaking, ingrijpen van hogere hand, blokkade,  in en uitvoerverboden en gehele of gedeeltelijke inbeslagname of opvordering van voorraden waardoor wij niet, niet volledig of niet tijdig één of meer verplichtingen kunnen nakomen, geven ons te onzer keuze het recht de leveringstermijn te overschrijden, dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij tot enige schadevergoeding deswege verplicht zijn, alles onverminderd de rechten die ons overigens krachtens de wet of deze voorwaarden toekomen. 

 

 

ARTIKEL 4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan onze webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

 

 

ARTIKEL 5. KLACHTEN

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruiken van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webshop, dan wel tussen onze webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webshop, is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webshop.
 

 

 

ARTIKEL 7. OVERMACHT

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 

ARTIKEL 8. DIVERSEN

1. Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
2. Wanneer door onze webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dan onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze Voorwaarden soepel toepast.
3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met onze webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ons vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

 

ARTIKEL 9. OFFERTES

1. De door verkoper gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Verkoper is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd en op voorwaarde dat de in de offerte aangeboden zaken nog aanwezig zijn c.q. leverbaar zijn. 

 

 

ARTIKEL 10. ANNULERING/ONTBINDING

1. Annulering door u is slechts mogelijk indien wij daarin toestemmen.